Naziv aktivnosti: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (Podukrep 6.1.)


Andraž Bogataj je za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Povzetek:

Finančno pomoč sem pridobil iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Zavezal sem se, da bom na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji. Na kmetiji bom uvedel inovacije, povečal konkurenčnost prevzete kmetije, se vključil v shemo kakovosti in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Vključeval se bom v različne oblike izobraževanj in tako prispeval k nadaljnjemu razvoju kmetije. Kot mladi prevzemnik se bom na kmetiji tudi zaposlil ter za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavil knjigovodstvo na svoje ime.

Glavne dejavnosti:

Kmetija, ki sem jo prevzel, je usmerjena v ekološko pridelavo, pri čemer v največji možni meri upoštevamo tudi tradicije naših prednikov. Kmetujemo na približno 49 ha zemlje, od tega 22 ha kmetijskih zemljišč in 27 ha gozda. Poleg osnovne dejavnosti, reja krav dojilj, imamo na kmetiji registrirano dopolnilno dejavnost. Na kmetiji ponujamo pripravo jedi iz doma pridelanih surovin. Najbolj ponosni smo na oživljanje starega kmečkega načina življenja in običajev. Na naši šupi imamo etnološko zbirko starih orodij in strojev. V okviru razpisa sem si izbral cilje predvsem z namenom posodobitve mehanizacije in IKT opreme. Na kmetiji sem se tudi zaposlil.

Cilji:

Na kmetiji imamo naslednje cilje:
- Nakup nove kmetijske mehanizacije
- Nakup IKT za potrebe kmetijskega gospodarstva
- Nakup specialne kmetijske mehanizacije za kmetovanje na strmih terenih
- Vključitev v podukrep Podpora dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti
- Vključitev v sheme kakovosti

Pričakovani rezultati:

- Hitrejše in varnejše delo na kmetiji
- Lažje in varnejše delo na težko dostopnih terenih
- Z vključevanjem v različne oblike izobraževanj prispevati k nadaljnjemu razvoju kmetije
- Zaposlitev na kmetiji.

Povezava na EKSRP Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). in Program razvoja podeželja

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)


Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in na spletno stran PRP (http://www.program-podezelja.si/)


Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)


Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in na spletno stran PRP (http://www.program-podezelja.si/)


Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)


Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in na spletno stran PRP (http://www.program-podezelja.si/)


Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)


Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in na spletno stran PRP (http://www.program-podezelja.si/)